sobota, 12 maja 2012

french educational architecture or extraterrestial encounters

Francuska architektura to nie moja specjalność, ale będąc tu nie sposób nie zauważyć, że ta dziedzina sztuki specjalną pozycję w kraju nas Sekwaną, Loarą, Mozelą, Rodanem, Renem i Saoną. Począwszy od wielkiej osi Luwr-Łuk Triumfalny-Grand Arche w La Défense - na której końcu, o czym wiedzą nieliczni (w tym piszący te słowa), leży Cergy-Pontoise, miasto mojego zesłania, o czym zaświadcza wieśniacki laser widoczny nocami - przez hausmannowską przebudowę Paryża, wieżę Eiffla, projekty w rodzaju Biblioteki Mitterranda lub Instytutu Świata Arabskiego, aż po budownictwo bardziej peryferyjne, co nie znaczy, że mniej monumentalne. Do ostatniego zaliczam np. mój uniwersytet i reszta tak zwanego Grand Centre w Cergy, czy, pożal się Boże, Ogród Praw Człowieka w Cergy-Saint Christophe, skąd emitowany jest w stronę metropolii paryskiej rzeczona wiązka zielonego światła przedłużająca magiczną oś, dowodzącą ponadczasowego geniuszu francuskich inżynierów. 

Jednak monumentalna i symboliczna architektura to w tym kraju nie tylko domena Ile-de-France. W trakcie ostatniej wyprawy do Reims odkryłem coś, co zaparło mi dech w piersiach. Budynek tamtejszego uniwersytetu zaatakował mnie przypadkiem i znienacka, przypominając mi wszystkie pamiętane z dzieciństwa książki i filmy o przybyszach z innych planet, a także postapokaliptyczne utopie i moje własne cyberpunkowe rojenia. Nie wiem jak opisać ten kompleks językiem ludzi, ale z pewnością znajduje się we Wszechświecie rasa zdolna właściwie nazwać poniższe zjawisko. Panie i panowie, pojazd wylądował.
//
French architecture is not my speciality, but while being here it's difficult not to notice the special position this genre of art holds in the country of the Seine, Loire, Moselle, Rhone, Rhine and Saône. Beginning with the grand axis of the Louvre-Arc de Triomphe-Grand Arche in La Défense - at the end of which, a fact known to few (including the undersigned), lies Cergy-Pontoise, the place of my exile, which is certified by a corny laser visible at night - through the Hausmannian redisigning of Paris, the Eiffel Tower, other edifices, like François Mitterrand Library or Arab World Institute, and finally more peripheral projects, such as my university and the rest of the so-called Grand Centre of Cergy, or, Lord have mercy, the Garden of Human Rights in Cergy-Saint Christophe, where the green beam pointing lenghtening the magical axis has its beginning, certifying the brilliance of French engineers for all eternity and a day.

However, the monumental and symbolic architecture is not limited to Ile-de-France. During my recent trip to Reims I've discovered something that really took my breath away. The building of the university there attacked me unexpectedly, reminding me of all the books and movies about extraterrestials I remembered from my childhood, along with all post-apocalyptic utopias and cyberpunk fantasies of my own. I don't know how to describe the place in the language of men, but I'm sure there is a race somewhere in the Universe that knows how to call this phenomenon accordingly. Ladies and gentlemen, the starship has landed.


Wejście do struktury
/Entrance to the structure

Widoczna jest pewna degeneracja materiału
/Degeneration of materials is slightly visible

Ludzie nadal zapuszczają się w to miejsce, głównie z przyczyn edukacyjnych
/People still visit this place, mostly for education reasons

Wspaniała degeneracja przestrzeni
/Beautiful urban decay

Wszystko jest tu jak z filmu o kosmitach w Rudzie Śląskiej
/Everything is just like a movie about aliens invading Ruda Śląska [a town located in an postindustrial wasteland in Poland]

Zdolny nawigator, posadził wehikuł nie naruszając drzewa
/A clever navigator, he landed the vehicle without even touching the tree

Kosmici, jak zwykle na francuskich uniwersytetach, popierają skrajną lewicę
/Aliens, as always in French universities, vote for the far left
[vivement le front de gauche = niech żyje front lewicy = long live the left front]

Kosz na śmieci podpisany na wypadek braku manier ziemian
/The bin has it's purpose written on it, in case the earhlings lacked manners
[pubelle = śmieci = trash]

Niepodal Reims się rozbudowuje. Zwróćcie uwagę na dodaną dla niepoznaki nazwę wydziału
/Nearby Reims is expanding. Note the name of the faculty added for disguise

Wydaje się, że zbliża się spotkanie kosmitów z ich przywódcą. Należy się spodziewać, że bezpośrednio po nim wszyscy odlecą na planetę socjalistycznej szczęśliwości.
/It seems that the aliens are meeting their leader soon. It can be expected that immediately after they will fly off to the planet of socialist happiness.

* * *

Wybaczcie mi błazeństwo, ale poza nim mam dla tego miejsca niekłamany podziw. Studiowanie tam musi być karkołomne, ale z pewnością nie nudne.
/Forgive me the mockery, but apart from it I have some true admiration for this place. Studying there must be a little awkward, but certainly not dull.

Dziękuję za uwagę. Koniec przekazu.
/Thank you for your attention. End of transmission.


* * *
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz